Loading

+380487039623vkfbtwskinicemrs   

Предлагаем Упрощенный план счетов. Приведите план счетов в программе "Дебет плюс" или другой базе к этому. Потом мы все-таки добавим немного субсчетов и аналитических счетов, но это по ходу прохождения материала.

В Дебет плюсе счета 0-го класса идут как счета 10 класса — то есть это счета от 101-110. Их не убираем, а просто приводим в соответствие. Начиная со счета 111 в Дебет плюсе идут технические счета для ведения налогового учета. Их пока не трогаем вообще.

ПЛАН

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва

Синтетичні рахунки

Призначення

Код

Назва

1

2

3

10

Основні засоби

Облік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

Облік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції

15

Капітальні інвестиції

Облік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції

16

Довгострокові біологічні активи

Облік та узагальнення інформації про довгострокові біологічні активи

18

Інші необоротні активи

Облік та узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи

20

Виробничі запаси

Облік та узагальнення інформації про сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати

21

Поточні біологічні активи

Облік та узагальнення інформації про поточні біологічні активи рослинництва (які оцінені за справедливою вартістю) і тваринництва

23

Виробництво

Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробничий брак

26

Готова продукція

Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку

30

Каса

Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи

31

Рахунки в банках

Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів та грошові кошти в дорозі

35

Поточні фінансові інвестиції

Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції

37

Розрахунки з різними дебіторами

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів

39

Витрати майбутніх періодів

Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів

40

Власний капітал

Облік та узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, резервний, неоплачений і вилучений капітали

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Облік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження

48

Цільове фінансування і цільові надходження

Облік та узагальнення інформації про залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток, та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства

55

Інші довгострокові зобов’язання

Облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди та інші довгострокові зобов’язання

64

Розрахунки за податками й платежами

Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов’язковими платежами, про податкові зобов’язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням та страхуванням майна

66

Розрахунки з оплати праці

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці

68

Розрахунки за іншими операціями

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями і розрахунки за іншими операціями

69

Доходи майбутніх періодів

Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів

70

Доходи від реалізації

Облік та узагальнення інформації про загальний дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

74

Інші доходи

Облік та узагальнення інформації про суми інших доходів від операційної та звичайної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також обліковується сума доходу від надзвичайних подій

79

Фінансові результати

Облік та узагальнення інформації про фінансові результати

84

Рахунок виключено

85

Рахунок виключено

90

Собівартість реалізації

Облік та узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів

91

Загальновиробничі витрати

Облік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

96

Інші витрати

Облік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші витрати звичайної діяльності, а також обліковуються належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (обов’язкових платежів) та сума втрат від надзвичайних подій

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

Усі види діяльності

03

Контрактні зобов’язання

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов’язання

Усі види діяльності

05

Гарантії та забезпечення надані

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

Усі види діяльності

07

Списані активи

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

Усі види діяльності

09

Амортизаційні відрахування

Усі види діяльності

 

Источник: http://i-kuzina.net

 

 

Одесситы-жители поселка "Сахарный" не сегодня-завтра могут оказаться без крыши над головой. 
24.04.2012г. Телеканал "Круг". Ирина Мунтян.

Юрист Сергей Золотопуп, житель поселка Надежа Мошняга.

semejnoe pravo

Семейное право Украины. 
Видеоурок - презентация.

Бесплатный видео-урок

Бесплатный видеоурок

Logo VP

 


remont obuvi